Thomée Gruppens Dataskydds- och integritetspolicy

Personuppgifter

När Ni som kund/leverantör ingår ett affärssamarbete med Thomée Gruppen fordras att personuppgifter samlas in och behandlas. Vi stödjer oss i det avseendet mot den rättsliga grunden att fullgöra vårt avtal med Er. De personuppgifter som vi behöver för att inleda ett samarbete är: Namn på kontaktperson/er samt individuella mejladresser och telefonnummer.

I det fortsatta affärssamarbetet kan ytterligare uppgifter komma att samlas in beroende på vilka aktiviteter som utförs inom samarbetet, men det finns alltid en laglig grund till ett sådant insamlande. Förutom uppgifter som är nödvändiga för att fullfölja ett avtal med Er kan uppgifter behöva samlas in för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att det finns ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna. Det kan också förekomma tillfällen vi ber om Ert uttryckliga samtycke för att få behandla vissa uppgifter. Tillgång till ytterligare uppgifter kan vi t.ex. få genom:

  • Uppgifter som Ni tillhandahåller oss direkt
  • Uppgifter som registreras när Ni besöker vår hemsida/webbshop/Facebooksida eller annan social media
  • Uppgifter som vi får från offentliga register
  • Uppgifter som vi får när Ni anlitar en av våra medarbetare
  • Uppgifter som vi får när Ni anmäler dig till våra evenemang eller utbildningar
  • Uppgifter som vi får när Ni anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
  • Uppgifter som vi får när Ni svarar på enkäter och undersökningar
  • Uppgifter som vi får när Ni söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Thomée Gruppen följer tillämplig lagstiftning

Thomée Gruppen följer tillämplig lagstiftning, Dataskyddsförordningen (GDPR), beträffande skydd för de personuppgifter som vi får tillgång till i anslutning till affärssamarbetet, och som behandlas i vår verksamhet eller hos den Tredje part som vi samarbetar med. En sådan Tredje part kan vara transportörer, tjänsteleverantörer av betalningshantering och olika IT-tjänster t.ex. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till Tredje part upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal eller liknande och som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Thomée Gruppen vidtar alla tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att personuppgifter skyddas mot obehörig och olaglig behandling samt mot oavsiktlig förlust, förstöring eller skada. Inarbetade rutiner och policys säkerställer en medvetenhet hos våra medarbetare om hur personuppgifter ska behandlas i vår verksamhet.

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Personuppgifter ska aldrig sparas längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.

Enligt Dataskyddsförordningen kan Ni, era efterträdare, representanter och/eller ombud begära borttagning, rättelse eller ändring av personuppgifter, neka till behandling av personuppgifter, begränsa användning och utlämnande av personuppgifter samt återkalla eventuella medgivanden till behandling av personuppgifter. Observera att i vissa fall kan Thomée Gruppen inte ta bort Era personuppgifter utan att samtidigt avsluta affärssamarbetet. Det kan krävas att vi behåller en del av Era personuppgifter efter att Ni begärt borttagning för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet enligt gällande lag att vi behåller vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov.


Affärssamarbete

Vårt affärssamarbete fodrar att Ni på liknande sätt behandlar personuppgifter som insamlas från vår organisation. Thomée Gruppen förutsätter att även Ni vidtar alla åtgärder som krävs för att följa tillämplig lagstiftning avseende personuppgiftsbehandling.


Rätten att revidera

Thomée Gruppen förbehåller sig rätten att revidera denna Dataskydds- och integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av detta dokument. Om vi gör någraändringar i policyn kommer vi att meddela att ändringar gjorts i vår webbshop. Ni rekommenderas därför att läsa denna policy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar.


Senast uppdaterat 2022-02-28